Wspólnota Sumienia – Koalicja Wzajemnego Szacunku to powołana 22 lutego 2021 r. grupa dwunastu osób wywodzących się z różnych wspólnot religijnych i organizacji działających na rzecz mniejszości, będąca głosem solidarności wyrażającym jedność w trosce o podstawowe prawa człowieka i obywatela. Wspólnota stawia sobie za cel przeciwstawianie się wykluczaniu i dyskryminacji ze względu na tożsamość religijną, etniczną czy kulturową.

Tutaj możesz obejrzeć
nasze wydarzenie inauguracyjne

Transmisja z dnia:
22 lutego 2021 r.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą Deklaracją.

Oświadczenie
ws. ataku Federacji Rosyjskiej
na Ukrainę

z dn. 24.02.2022 r.

Treść oświadczenia dostępna jest tutaj.

Oświadczenie
ws. antysemickiej demonstracji zorganizowanej w Kaliszu 11 listopada 2021 r.

z dn. 15.11.2021 r.

Treść oświadczenia dostępna jest tutaj.

Oświadczenie
ws. pomocy uchodźcom na granicy polsko-białoruskiej

z dn. 30.08.2021 r.

Treść oświadczenia dostępna jest tutaj.

Oświadczenie
ws. pandemii COVID-19

z dn. 22.02.2021 r.

Treść oświadczenia dostępna jest tutaj.

Lista członków Wspólnoty Sumienia:

Imam Rafał Berger
Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów
Współprzewodniczący ze strony muzułmańskiej

Dr Ewa Jóźwiak
Redaktor naczelna kwartalnika "Jednota"
Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP

Rabinka Małgorzata Kordowicz
Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie

Prof. Stanisław Krajewski
Polska Rada Chrześcijan i Żydów
Współprzewodniczący ze strony żydowskiej

Mufti Tomasz Miśkiewicz
Mufti Muzułmański w RP

Zbigniew Nosowski
Polska Rada Chrześcijan i Żydów
Współprzewodniczący ze strony chrześcijańskiej

Ks. Prof. Henryk Paprocki
Katedra Teologii Prawosławnej
Uniwersytet w Białymstoku

Dr Sebastian Rejak
p.o. Dyrektora
American Jewish Committee Central Europe

Bp Jerzy Samiec
Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce

Rabin Michael Schudrich
Naczelny Rabin RP

Prof. Agata Skowron-Nalborczyk
Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów
Współprzewodnicząca ze strony katolickiej

Ks. Prof. Andrzej Szostek
b. Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1998-2004)

The Community of Conscience - A Coalition of Mutual Respect, established on February 22, 2021, is a group of twelve people coming from various religious communities and organizations acting for minorities.

Its mission is to be a voice of solidarity expressing unity out of concern for fundamental human and civil rights. Its goal is to oppose exclusion and discrimination on the basis of religious, ethnic or cultural identity.

You can watch our launch
event here

Broadcasted on:
February 22, 2021

We encourage you to read
our Mission Statement.

Statement
on the attack of the Russian Federation on Ukraine

February 24, 2022

The text of the statement is available here.

Statement
on antisemitic march organized in Kalisz on November 11, 2021

November 15, 2021

The text of the statement is available here.

Statement
on Helping Refugees on the Polish-Belarusian Border

August 30, 2021

The text of the statement is available here.

Statement
on the COVID-19 pandemic

of February 22, 2021

The text of the statement is available here.

Members of the Community of Conscience:

Imam Rafał Berger
Common Council of Catholics and Muslims
Co-chair from the Muslim side

Dr Ewa Jóźwiak
Editor-in-chief, "Jednota" quarterly
Evangelical Reformed Church in Poland

Rabbi Małgorzata Kordowicz
Jewish Religious Community in Warsaw

Prof. Stanisław Krajewski
Polish Council of Christians and Jews
Jewish co-chair

Mufti Tomasz Miśkiewicz
Muslim Mufti in the Republic of Poland

Zbigniew Nosowski
Polish Council of Christians and Jews
Christian co-chair

Fr. Prof. Henryk Paprocki
Orthodox Christian Theology Faculty
University of Białystok

Sebastian Rejak Ph.D.
Acting Director
American Jewish Committee Central Europe

Bishop Jerzy Samiec
Presiding Bishop
Evangelical Church of the Augsburg Confession in Poland

Rabbi Michael Schudrich
Chief Rabbi of the Republic of Poland

Prof. Agata Skowron-Nalborczyk
Common Council of Catholics and Muslims
Co-chair from the Catholic side

Fr. Prof. Andrzej Szostek
President of the Catholic University of Lublin (1998-2004)